polityka prywatności

Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest firma CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU. Nasza siedziba znajduje się w 61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82. Skontaktować się z nami można za pomocą telefonu: 61 64 64 470 oraz poczty e-mail: sekretariat@csdpoznan.pl. Dodatkowe informację można uzyskać przez stronę internetową: www.csdpoznan.pl

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych – Katarzyną Ślusarek można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: iod@rodo.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych:

 1. Rekrutacja i zatrudnienie pracowników, stażystów oraz praktykantów.
 2. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania i prowadzenia imprez artystycznych.
 3. Udział w projektach kulturalnych organizowanych na terenie kraju i Unii Europejskiej.
 4. Współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług, dostaw, itp.

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach (np. windykacja,) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych. Podstawy prawne można odnaleźć w art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e RODO.

Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Nie podanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

Odbiorcami danych osobowych są:

 1. Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej.
 2. Firmy świadczące usługi, a w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, obsługi medycznej, rekreacyjnej, serwisu urządzeń, organizowania imprez.
 3. Placówki edukacyjne.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV przez okres rekrutacji. Dane pozyskane w trakcie organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych przez okres informowania o tych imprezach. Pozostałe informacje zgodnie z z obowiązującymi przepisami, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

Osoby podająca naszej firmie swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego po 25 maja 2018 roku. Aktualny adres organu nadzorczego to:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nasza spółka nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

We would like to inform you that your personal data is collected and processed by the company CENTRUM SZTUKI DZIECKA IN POZNAŃ. Our head office is located at 61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82. You can contact us by phone: +48 61 6464470 or via e-mail at: sekretariat@csdpoznan.pl. Additional information is available at the website: www.csdpoznan.pl

In case of any questions, please contact our Data Protection Supervisor - Katarzyna Ślusarek at: iod@rodo.pl.

Personal data is collected and processed for the following purposes:

 1. Recruitment and employment of new employees, trainees and apprentices.
 2. Cooperation with external entities in order to prepare and conduct artistic events.
 3. Participation in cultural projects organised within the country and the European Union.
 4. Cooperation with external companies with whom Data Collector has signed a contract for the provision of services, supplies, etc.

Personal data are processed based on the following legal grounds: the consent of the data subject, labour code, contracts concluded between companies, provisions of national and EU law under which personal data is processed. In special cases (e.g. debt collection), the legal ground is the legitimate interest of the personal data collector. The legal grounds can be found in art. 6.1 point a/b/c/d/e GDPR.

Providing relevant personal information is a necessary requirement to conclude a contract with as well as for the control of compliance with the Labour Code and other legal acts. Failure to provide such data will prevent the conclusion of the contract.

The recipients of personal data are:

 1. Competent entities of public and local government administration.
 2. Companies providing services, in particular: in the field of personal data protection, IT services, computer software, training, finance, insurance, medical and recreational services, device maintenance and service, organising events.
 3. Educational institutions.

Personal data is kept for the period necessary to implement the objectives they were collected for. HR and health and safety regulations data are stored in accordance with the applicable regulations. Resumes and recruiting specific documents are kept throughout the recruitment period. Data obtained during the organisation and co-organisation of cultural events are stored for the time of informing about these events. Other information is stored in accordance with applicable regulations, but not longer than necessary.

Persons providing our company with their personal data are entitled to: view, transfer, rectify and delete their personal data, as well as limit or object to their processing or transfer (if possible). The consent to the processing of personal data can be withdrawn at any time, as easily as the consent has been given. If you find any violations on the part of our company with regard to the security of personal data processing, it is possible to lodge a complaint with the supervisory body or its legal successor after May 25, 2018. The current address of the supervisory authority is:

President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw.

Our company does not profile personal data. If, while having information about a given person, there is a need for processing of such data for the purpose other than indicated earlier, we are obliged to inform them when and for what purpose we intend to process the data. Your data is not processed outside the EEA.

newsletter

Chcesz wiedzieć co u nas? Zapisz się do newslettera!
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (klauzula informacyjna). * Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
LOGO_POZnan_PL_RGB_PNG.png
mkidn_01_cmyk.jpg