deklaracja dostępności

Obowiązkowe oświadczenie o dostępności; Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej CSD w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 10.09.2019.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.03.2020.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Lista niespełnionych wymagań:
  • mapa dojazu nie jest dostępna.
Powody:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Maksimowicz, mmaksimowicz@csdpoznan.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 884 936 747. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna dotyczy Sceny Wspólnej (ul. Brandstaettera 1), gdyż tam odbywają się wydarzenia Centrum Sztuki Dziecka, dostępność architektoniczna CK Zamek, w którym są nasze biura, jest zamieszczona na stronie: Dostępność architektoniczna Centrum Kultury Zamek

  • Na Scenę Wspólną Teatru Łejery i Centrum Sztuki Dziecka można dostać się tylko jednym wejściem, znajdującym się od ulicy Za Cytadelą. Za przeszklonymi drzwiami znajduje się kasa. Za kasą po lewej stronie szatnia oraz toalety.
  • Budynek jest parterowy, a drzwi do poszczególnych pomieszczeń (toalety, scena teatralna) szerokie, więc umożliwiają poruszanie się po tych przestrzeniach osobom niepełnosprawnym.
  • Przy Scenie Wspólnej znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Na Scenie Wspólnej nie ma pętli indukcyjnej ani informacji głosowych.
  • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online.

newsletter

Chcesz wiedzieć co u nas? Zapisz się do newslettera!
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (klauzula informacyjna). * Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
LOGO_POZnan_PL_RGB_PNG.png
mkidn_01_cmyk.jpg