o nas

DSC_5702 M.Zakrzewski (s).jpg

o nas

Od ponad 35 lat z radością i niezmienną energią dokładamy cegiełki do rozwoju artystycznego i edukacyjnego kolejnych pokoleń małych poznaniaków i wielkopolan.

Mówimy językiem teatru, filmu, muzyki, sztuki współczesnej i ambitnej; komunikujemy się poprzez spektakle, akcje twórcze, warsztaty, seanse, wystawy i koncerty. Dajemy pole do dyskusji - artystów z młodymi odbiorcami, rodziców z dzieciakami, nauczycieli z nastolatkami, ale też twórców, animatorów, pedagogów, czy dziennikarzy.

Dziecko to dla nas partner w odbywającej się poprzez sztukę, mądrą zabawę i rozrywkę rozmowie o sprawach ważnych.

I choć traktujemy naszą misję niezwykle poważnie, to po prostu kochamy pracę dla tej najbardziej wymagającej publiczności - rocznych najnajów, głośnych trzylatków, rezolutnych siedmiolatków i wymagających nastolatków :)

Про нас

Понад 35 років із радістю та постійною енергією ми робимо внесок у мистецький та освітній розвиток наступних поколінь маленьких жителів Познані та Великої Польщі.

Ми розмовляємо мовою театру, кіно, музики, сучасного та амбітного мистецтва; ми спілкуємося через вистави, творчі акції, майстер-класи, покази, виставки та концерти.

Ми даємо простір для дискусій – митцям з молодими глядачами, батькам з дітьми, вчителям з підлітками, а також творцям, аніматорам, педагогам і журналістам.

Для нас дитина – це партнер у розмові про важливі справи, яка відбувається через мистецтво, мудру гру та розваги.

І хоча ми дуже серйозно ставимося до своєї місії, ми просто любимо працювати для цієї найвимогливішої аудиторії - річних найкращих, гучних трирічок, рішучих семиліток і вимогливих підлітків :)

misja

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu jest samorządową instytucją kultury. Jego głównym celem jest inspirowanie twórczości dla dzieci i młodzieży, promocja nowych, wartościowych zjawisk artystycznych, popularyzacja i wspieranie rozwoju nowych metod edukacji kulturalnej młodego pokolenia oraz kreowanie wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, we współdziałaniu z instytucjami kultury, instytucjami oświaty oraz artystami, edukatorami i menadżerami sztuki.

місія

Центр дитячої творчості в Познані є самоврядною інституцією культури. Його головна мета – надихати на творчість дітей та молоді, популяризувати нові, цінні мистецькі явища, підтримувати розвиток нових методів культурного виховання молодого покоління, та створення мистецьких та освітніх заходів у співпраці з установами культури, освітніми установами, а також митцями, педагогами та менеджерами мистецтва.

historia

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu istnieje od 1984 roku. Jednak już w latach 60. Poznań był miejscem spotkań artystów tworzących dla dzieci, instruktorów artystycznych, pedagogów, naukowców i krytyków. Forum dla nich stanowiły początkowo Konfrontacje Teatralne oraz Przeglądy Filmów dla Dzieci, które w 1973 roku przyjęły kształt wspólnego, interdyscyplinarnego zdarzenia pod nazwą Biennale Sztuki dla Dziecka. Powstaniu tego niezwykłego festiwalu niemal od początku towarzyszyła myśl o utworzeniu instytucji, która stanowiłaby jego bazę organizacyjną, w sposób ciągły i systematyczny zajmowała się sztuką dla najmłodszych, inspirowała oraz upowszechniała wartościowe, nowatorskie postawy artystyczne i edukacyjne, tworząc warunki dla ich społecznego oddziaływania. W 1984 roku Minister Kultury i Sztuki powołał w Poznaniu Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży jako instytucję kulturalną o charakterze narodowym. Ośrodek stał się uznanym miejscem promocji sztuki oraz konfrontacji dzieł i poglądów, pozyskując szeroki krąg współpracujących twórców i pedagogów.

Nowa sytuacja kulturowa najmłodszego pokolenia, związana z przemianami ustrojowymi i ekonomicznymi w Polsce w latach 90., sprawiła, że niezbędna stała się zmiana profilu działania instytucji. Znacznie większy nacisk położony został na tworzenie i realizowanie nowych programów pracy artystycznej bezpośrednio z dziećmi. Program Ośrodka, nastawiony dotąd na twórczość „dla dzieci", wzbogacony został o tworzenie „z dziećmi". Aktywność i wspólna kreacja uznane zostały za wartościowy i niezbędny element rozwoju osobowości najmłodszych. W 1996 roku uległo zmianie usytuowanie organizacyjne Ośrodka, który obecnie działa w strukturach samorządowych Poznania, podlegając Wydziałowi Kultury Urzędu Miasta.

історія

Центр дитячої творчості в Познані був заснований у 1984 році. Проте вже в 1960-х роках Познань була місцем зустрічі митців, які творили для дітей, учителів мистецтва, педагогів, науковців і критиків. Спочатку форумом для них були “Театральні Конфронтації” та “Кіноогляди для дітей”, які у 1973 році набули форми спільного міждисциплінарного заходу під назвою “Бієнале мистецтва для дітей”. Майже з самого початку, заснування цього неординарного фестивалю супроводжувалося ідеєю створення інституції, яка становила б її організаційну базу, постійно і систематично займалася мистецтвом для наймолодших, надихнула та поширювала цінні, новаторські мистецькі та освітні ставлення, створюючи умови для їх соціального впливую. У 1984 році міністр культури і мистецтва в Познані заснував Національний центр мистецтв для дітей та молоді, як національну культурну установу.

Центр став визнаним місцем популяризації мистецтва і протистояння творів і поглядів, набувши широке коло співпрацюючих творців та педагогів.

Нова культурна ситуація молодшого покоління, пов’язана з політичними та економічними перетвореннями в Польщі в 1990-х роках, зумовила необхідність зміни профілю роботи закладу. Значно більше уваги приділено створенню та реалізації нових програм художньої роботи безпосередньо з дітьми. Програма Центру, яка досі була спрямована на творчість “для дітей”, збагачена творчістю “з дітьми”. Діяльність і спільну творчість визнано цінним і необхідним елементом розвитку особистості наймолодших. У 1996 році організаційне розташування Центру змінилося, і зараз він діє в структурах місцевого самоврядування Познані, підпорядковуючись Відділу Культури Міської Ради.

Koncepcja programowo - organizacyjna Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

materiały prasowe

newsletter

Chcesz wiedzieć co u nas? Zapisz się do newslettera!

Do poruszania się po elementach z listy autouzupełnienia koszystaj ze sztrzałek w dół i w górę, wybór zatwierdź enterem

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (klauzula informacyjna). * Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

partnerzy

LOGO_POZnan_PL_RGB_PNG.png
MKiDN_kolor_(3).jpg